Friday, July 20, 2018

BÁN HÀNG BẰNG ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG

BÁN tất mọi thứ trên đời
HÀNG nào cũng chiến, xin mời vào đây
BẰNG trí tuệ, kiến thức đầy
ĐỌC thông, hiểu thấu, làm dầy kỹ năng
VỊ ngọt- gặt hái, nên hăng
KHÁCH khó đến mấy, biến căng thành mềm
HÀNG chạy- cuộc sống ấm êm!

Share This

No comments:

Post a Comment