Monday, April 26, 2021

CHỦ TỊCH XUÂN HOÀNG VĨ ĐẠI


CHỦ là vị trí tối cao 
TỊCH tà kiếm phổ, kiếm nào nhanh hơn?
XUÂN về hoa nở bướm vờn
HOÀNG gia chỉ bảo: không sờn chí trai
VĨ cầm thánh thót bên tai
ĐẠI trí thiên hạ không ai sánh bằng!
Share This

No comments:

Post a Comment